Používaním stránok prevádzkovateľa www.ami.sk súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Zavrieť

Všeobecné obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

2.  Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

3.   Práva a povinnosti predávajúceho

4.   Práva a povinnosti kupujúceho

5.   Dodacie podmienky

6.   Kúpna cena

7.   Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.   Osobné údaje a ich ochrana

9.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

10. Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky  AMI spol. s r.o. Nové Zámky.

 

1. Všeobecné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa  príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,  zákona č. 22/2004 Z.z.  o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji a  prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
 • Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je AMI spol. s r.o., so sídlom Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2516/N, IČO: 31433618, IČDPH 2020413648 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.  
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.ami.sk, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

 • Objednávky sa považujú za záväzné len po potvrdení dodávateľom – predávajúcim. Objednávať môžu iba zákazníci, ktorí dovŕšili 18 rokov, zaregistrovali sa na našej webovej stránke a vyplnili všetky potrebné údaje. Cenové ponuky sú obojstranne záväzné po potvrdení oboch strán. Zrušenie alebo zmena už potvrdenej objednávky je možná len po dohode s predávajúcim a to výhradne len písomnou formou.
 • Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim.
 • Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "potvrdenie objednávky".
 • Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:

       1/ dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu,

       2/ názov a cenu tovaru, cenu prepravy,

       3/ adresu miesta doručenia tovaru spolu s kontaktnou osobou,

       4/ podmienky a spôsob prepravy.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 • Predávajúci je povinný:

       1/ dodať kupujúcemu na základe potvrdenej objednávky tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,

       2/ zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

       3/ odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, záručný list, montážny návod  a faktúru - daňový doklad.

 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar v dohodnutej lehote splatnosti.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo účtovať jednorazový poplatok za spracovanie svetelno-technického výpočtu a s tým súvisiacej cenovej ponuky. V prípade realizácie daného projektu bude o tento poplatok znížená celková fakturovaná hodnota.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci je povinný:

       1/ prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

       2/ zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

       3/ nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

       4/ potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami - viď potvrdenie objednávky.

5. Dodacie podmienky

 • Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov alebo katalógov predávajúceho, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 • Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 1-4 pracovných týždňov po potvrdení objednávky, ak je tovar na sklade u predávajúceho alebo podľa vzájomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim je možné lehotu dodania tovaru predĺžiť v prípade, že sa jedná dodávku špeciálne upravovaných, zákazkovo dodávaných svietidiel.
 • Predávajúci dopravuje tovar kupujúcemu buď využitím vlastných dopravných kapacít, prípadne prepravnou spoločnosťou alebo cestou  Slovenskej pošty.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť okamžite  oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový - reklamačný  protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.
 • Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

6. Kúpna cena

 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – 6603228028/1111, účet vedený v UNICREDITBANK Slovakia, a.s., Nové Zámky, prípadne osobne v sídle spoločnosti..
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu meny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru a iných nepredvídateľných zmien.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však v určenej lehote splatnosti.
 •  Ceny uvedené na stránkach www.ami.sk platia výhradne na nákup prostredníctvom obchodného systému www.ami.sk. Súčasťou predajnej ceny nie je poradenská činnosť, prípadne obdobné služby a náklady, pokiaľ to nie je uveden= v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka spoločnosti. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu za cenu platnú v čase objednania tovaru.
 • Kupujúci vykonáva platbu v €, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

8. Osobné údaje a ich ochrana

 • Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
 • Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a ak má zriadenú mailovú adresu.
 • Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a ak má zriadenú  mailovú adresu.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 • Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci  kedykoľvek odvolať  písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 • Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného mailu predávajúcemu alebo inou vhodnou  formou.
 • Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v potvrdenej objednávke.
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 • Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:

       kupujúci odošle predávajúcemu mail alebo list s nasledovným znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)". Ďalej uvedie svoje meno, adresu a dátum.

       kupujúci odošle tovar na svoje náklady vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho.

       Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Predávajúci odmietne prijať tovar vrátený formou dobierky.

 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
 • Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 • Predávajúci poskytuje záruku na predaný tovar v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

10. Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. - www.ami.sk
 • Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme mailových správ.
 • Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Ing. Milan Hrdlík

AMI spol. s r.o.