Používaním stránok prevádzkovateľa www.ami.sk súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Zavrieť

        Reklamačný poriadok


Reklamačný poriadok AMI spol. s r.o.

Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Zodpovedný pracovník je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby.
Vybavenie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava a o ktorých ho predávajúci informoval. 

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.

Zodpovednosť kupujúceho

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar doručený dopravným prostriedkom predávajúceho alebo externým dopravcom pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný o tejto skutočnosti spísať s dopravcom záznam, prípadne túto skutočnosť zaznamenať do dodacieho, resp. prepravného listu, následne túto skutočnosť potvrdí dopravca. Bez takéhoto záznamu nie je možné reklamáciu uplatniť.

Miesto reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci u predávajúceho výhradne na tlačive reklamačný list . Kupujúci nákup preukazuje príslušným dokladom o nákupe a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom.

 

Záručná lehota

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota pri tzv. spotrebiteľskej kúpe, podľa § 620 Občianskeho zákonníka, je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. 

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

V prípade, že závady je možné odstrániť na mieste inštalácie, možné náklady spojené s opravou, montážou a demontážou reklamovaných výrobkov je potrebné vzájomne odsúhlasiť s predávajúcim ešte pred uskutočnením opravy. V prípade, že tieto náklady nebudú zo strany predávajúceho odsúhlasené, nebudú uznané nároky na úhradu takýchto nákladov zo strany kupujúceho.

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.