Používaním stránok prevádzkovateľa www.ami.sk súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií
Zavrieť

Politika kvality a environmentu

spoločnosti AMI Nové Zámky

 

Manažment spoločnosti AMI spol. s r.o. Nové Zámky potvrdzuje svoj záväzok trvale plniť požiadavky vyplývajúce zo systému kvality a environmentu a trvale ho zlepšovať v práci jednotlivých divízií. Je žiaduce dosiahnuť stav, kedy každý pracovník sa bude pri svojom rozhodovaní, ako aj pri plnení bežných pracovných povinností, riadiť ustanoveniami obsiahnutými v základnej riadiacej dokumentácii systému kvality a environmentu.

 

Konkretizácia týchto zámerov pre jednotlivé divízie je nasledovná:

 

Divízia Vedenie

 

 • Aktualizovať strategické plány na postupné zvyšovanie kapacít vo výrobnom procese s cieľom - v časovom horizonte do roku 2022, zabezpečiť vybudovanie nových pracovísk, resp. dobudovanie existujúcich pracovísk:

-       Vytvárať podmienky pre zvýšenie a následné efektívne využívanie kapacít lisovne, najmä formou rozšírenia strojno-technologického parku v lisovni

-       Postupne vylepšovať existujúci stav práškovej lakovne, s dôrazom na obnovu existujúcich komponentov, predstihové zabezpečenie náhradných dielcov a usporiadanie priestorov pracoviska

-       Skvalitnenie kontrolných a vyhodnocovacích systémov overovania kvality vyrábanej produkcie

 • Vyššie uvedené zámery v ročných vykonávacích plánoch viazať na ostatné časti plánov s cieľom vytvárať potrebné finančné a personálne zdroje pre ich naplnenie.
 • Vytvoriť a udržiavať zvýšenú hardvérovú a softvérovú bezpečnosť v počítačovej sieti firmy a zabezpečiť tak jej trvalú bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
 • Venovať zvýšenú pozornosť vyhotovovania a zabezpečenia už vytvorených záloh dát
 • Riešiť principiálne novým spôsobom problematiku interného označovania materiálových a tovarových položiek (pomocou čiarových kódov) a sledovanie všetkých skladových pohybov vykonávať elektronickou formou.
 • Priebežne optimalizovať orgboard (funkčnú štruktúru a jej personálne obsadenie), najmä v oblasti styku s obchodnými partnermi a s odbornou verejnosťou a pri budovaní divízie Technický rozvoj.
 • Podporovať celkové smerovanie firmy obsahujúce záväzky na ochranu životného prostredia, prevencie znečisťovania a trvalej udržateľnosti.
 • Garantovať striktné dodržiavanie platných právnych predpisov v oblasti environmentu a prostredníctvom cieľov sústavne zlepšovať manažérsky systém a environmentálne správanie firmy.

 

Divízia Komunikácia

 

 • Vytvoriť  prehľad (jednotný pre všetky organizačné jednotky) z dostupných informácií o spolupracujúcich subjektoch (stáli alebo vracajúci sa zákazníci, potenciálni klienti, spolupracujúci projektanti elektro, elektromontážne a stavebné firmy, vytypovaná skupina investorov, dodávatelia, organizácie poskytujúce služby a pod.) a tieto zaradiť do centrálnej databázy spoločnosti.
 • Prehodnotiť a aktualizovať jednotný systém ukladania písomnej korešpondencie všetkého druhu, t.j. ako internej, tak aj externej komunikácie
 • V oblasti internej komunikácie zefektívniť systém porád s cieľom vytvoriť väčší priestor pre individuálnu pracovnú aktivitu riadiacich a výkonných pracovníkov
 • Formou aktívneho využívania nástrojov štátnej sociálnej politiky rozvíjať a podporovať stimuláciu pracovníkov pre zlepšenie ich aktuálneho sociálneho statusu a pre ich dôchodkové zabezpečenie.

 

 

Divízia Financie 

 

 • Zaviesť a priebežne aktualizovať automatizovaný zber informácií potrebných pre efektívny a správny výkon práce vrcholového manažmentu, ktorý by sa mal stať trvalou súčasťou rokovaní na gremiálnych poradách (Grafy a prehľady). Jeho organickou súčasťou musí byť aj vyhodnocovanie strát z neakostnej výroby a náklady na reklamácie.
 • Vytvoriť podmienky pre opätovné aplikovanie poistného systému pohľadávok prostredníctvom spoločnosti EULER&HERMES s cieľom eliminovať straty vyplývajúce zo zlyhania na strane odberateľov
 • V súčinnosti s RD Predaj aktívne sledovať tvorbu zdrojov pre včasné financovanie  všetkých záväzkov spoločnosti AMI
 • Racionálnou finančnou politikou vytvárať podmienky pre zabezpečenie motivácie pracovníkov a pre pokrytie odôvodnených materiálnych potrieb súvisiacich s rastom a udržiavaním vysokej hladiny akosti produkcie  

 

Divízia Predaj

 

 • Trvale zvyšovať povedomie pracovníkov divízie Predaj – najmä managerov predaja, o ich zodpovednosti za zabezpečovanie plnenia Plánov predaja, aby vyvíjali aktivity pri zisťovaní nových podnetov a aktualizovaní už existujúcich údajov o podchytených projektoch aktívnej obchodnej politiky.
 • Trvale získavať informácie o konkurenčnom prostredí a relevantné podnety (cenové údaje, inovačné trendy, spôsobilosť odberateľov plniť svoje záväzky a pod.) pertraktovať na gremiálnych poradách.
 • Priebežne aktualizovať databázu projektov aktívnej obchodnej politiky a jej efektívne využívanie v tvorbe plánov aktivít managerov predaja
 • Na základe doterajších skúseností významne posilniť činnosť útvaru „Technická podpora“ s cieľom urýchliť a prehĺbiť spoluprácu pri hľadaní optimálnych variant riešení svetelno-technických  problémov u zákazníka.
 • Udržiavať a podľa možností aj zvyšovať už dosiahnutý podiel spoločnosti AMI na trhu SR
 • Cielene (na úroveň cca 50%) zvyšovať podiel predaja na export z celkového predaja spoločnosti, najmä do krajín tzv. V4, ale tiež do ostatných krajín EU.
 • Do svojej marketingovej komunikácie postupne zaradiť aj podporu environmentálne zameraných produktových línií.

 

Divízia Produkcia

 

 • Dôsledne dodržiavať pracovné technologické postupy a zvýšiť vplyv medzioperačnej kontrolnej činnosti na udržiavaní vysokej kvality výrobkov.
 • Nastoliť a následne nedopustiť pokles úrovne poriadku a čistoty na pracoviskách. Za tým účelom optimalizovať usporiadanie jednotlivých pracovísk a obnoviť systém osobnej hmotnej zainteresovanosti na súvisiacich aktivitách.
 • Dosiahnuť stav, keď kumulatívne plány výroby a predaja budú plnené v I. a II. dekáde mesiaca aspoň na 80% a celkový mesačný plán výroby (predaja) na 100%.
 • Trvale dbať o rast produktivity práce a postupné znižovanie podielu režijných nákladov.
 • Na operatívnych poradách riešiť plány  výroby zhruba v týždennom predstihu.
 • V spolupráci s predajom a technickým rozvojom efektívne využívať nákup nových polotovarov a riešiť znižovanie existujúcich skladových zásob.
 • Zaviesť systém včasnej prípravy expedície na konkrétne zákazky a tento organizovať nadväzne na plány rozvozov pomocou vlastných motorových vozidiel.
 • Vytvárať podmienky pre dodržiavanie požiadaviek právnych predpisov v oblasti environmentu – najmä skladovanie chemických látok, nakladanie s odpadmi, šetrné zaobchádzanie s energiami a havarijná pripravenosť.

 

 

Divízia Kvalita a technický rozvoj

 

 • Inovovať a udržiavať v bezchybnom stave automatizované pracovisko výstupnej technickej kontroly s elektronickou archiváciou nameraných parametrov skúšaných svietidiel.
 • V spolupráci s vedením produkcie zabezpečiť zlepšenie vykonávania povrchovej úpravy výrobkov a jej systematickú kontrolu kvality v lakovni  AMI.
 • V oblasti inovácií a uvádzania nových produktov sa sústrediť na udržateľnosť, recyklovateľnosť a servisovateľnosť.
 • V súvislosti s postupným rozvíjaním prvovýrobných etáp (lisovňa, lakovňa) dopracovať normatívnu základňu pre výrobu a podklady nutné pre systematickú technickú kontrolu.

 

Divízia Verejnosť

 

 • Pravidelne, aspoň jedenkrát kvartálne, navštevovať každý spolupracujúci subjekt a u najvýznamnejších uskutočniť návštevu častejšie.
 • Priebežne budovať a rozširovať vývoj nových výrobkov s využitím aktívneho prístupu na predstavovanie nových výrobkov cez web a newsletter.
 • Pravidelne organizovať nasledovné prezentačné aktivity:

-        AMI za VAMI

-        Vydanie nového cenníka       –  min. 1x ročne

-        Vydanie nových katalógových listov  – podľa potreby,  pri uvádzaní nových výrobkov predaja.

 

 

 

Nové Zámky,  1. 07. 2021

Schválil:    Ing. Milan HRDLÍK